Melkonian Alumni and Friends
Alumni Call to AGBU

Official Website
Alumni Call to AGBU

MELKONIAN ALUMNI CALL ON AGBU TO REOPEN MELKONIAN SCHOOL

Gibrahayer
March 4, 2009

Press officer, Melkonian Alumni Association Cyprus - GENEVA, FEB. 25, 2009 
Representatives of the worldwide Melkonian Alumni Associations met in Geneva and reiterated their determination and belief that the historic Melkonian Educational Institute must reopen in its present location in Cyprus as a centre of learning to serve all the Armenians of the European Union and nearby regions.

The Alumni Associations appeal to all Armenians who believe in the necessity of the preservation of the Armenian language, culture and history to join these efforts through active participation in the ongoing campaign.

The Alumni Associations around the world also appeal to the AGBU Central Board to reconsider its decision and allow for the school to reopen for which reason the Melkonian Alumni Associations worldwide pledge their support to cooperate in this direction.

The meeting of Alumni Association representatives also decided to establish a Central Coordinating Committee in order to reach these goals.

§Ø»É·áÝ»³Ý¦Ç ê³ÝáõóÁ ÎÇåñáëÇ §Ø»É·áÝ»³Ý¦ ¸åñáóÁ ì»ñ³µ³Ý³Éáõ Îáã ÎÿÁÝ¿

Ødzó»³É ܳѳݷݻñáõ §Ø»É·áÝ»³Ý¦Ç ê³Ýáõó ÙÇáõÃÇõÝÁ ÏÁ ï»Õ»Ï³óÝ¿, ÿ í³ñųñ³ÝÇÝ ³ß˳ñѳë÷Çõé ê³Ýáõó ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ ѳݹÇåáõÙ ÙÁ áõÝ»ó³Í »Ý ÄÁÝ»õÇ Ù¿ç »õ í»ñ³Ñ³ëï³ï³Í »Ý Çñ»Ýó í×é³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ »õ ѳõ³ïùÁ, ÿ å³ïÙ³Ï³Ý ³ñÅ¿ù Ý»ñϳ۳óÝáÕ Ø»É·áÝ»³Ý ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÁ å¿ïù ¿ í»ñ³µ³óáõÇ Çñ Ý»ñÏ³Û í³ÛñÇÝ Ù¿çª ÎÇåñáë, áñå¿ë ÏñÃ³Ï³Ý Ï»¹ñáÝ ÙÁ ͳé³Û»Éáõ ºõñáå³Ï³Ý ÙÇáõû³Ý »õ ³Ýáñ Ù»ñÓ³Ï³Û Ñ³Ûáõû³Ý:
 §ê³Ýáõó ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ïáã ÏÿÁÝ»Ý µáÉáñ ѳۻñáõÝ, áñáÝù ÏÁ ѳõ³ï³Ý ѳۻñ¿Ý É»½áõÇ, Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÇ »õ ѳÛáó å³ïÙáõû³Ý å³Ñå³Ýáõû³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõû³Ý, ·áñÍûÝ Ù³ëݳÏóáõÃÇõÝ µ»ñ»Éáõ ³Ûë áõÕÕáõû³Ùµ ï³ñáõáÕ å³Ûù³ñÇÝ:
 §²ß˳ñѳë÷Çõé §Ø»É·áÝ»³Ý¦Ç ê³Ýáõó ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÁ ÝáÛÝå¿ë Ïáã ÏÿÁÝ»Ý Ð´ÀØÇ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý í³ñãáõû³Ý, áñ í»ñ³ï»ëáõû³Ý »ÝóñÏ¿ §Ø»É·áÝ»³Ý¦ ¹åñáóÁ ÷³Ï»Éáõ áñáßáõÙÁ, »õ ³ñïûÝ¿, áñ ¹åñáóÁ í»ñ³µ³óáõÇ: ²Ûë áõÕÕáõû³Ùµ, ê³Ýáõó ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÁ ÏÁ íëï³Ñ»óÝ»Ý, ÿ å³ïñ³ëï »Ý ûųݹ³Ï»Éáõ »õ ѳٳ·áñͳÏó»Éáõ¦, Ýßáõ³Í ¿ ³Ûë ³éÇÃáí Ññ³å³ñ³Ïáõ³Í ѳÕáñ¹³·ñáõû³Ý Ù¿ç:
 ê³Ýáõó ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñáõÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ ݳ»õ áñáß³Í ¿ ÑÇÙÝ»É Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³¹ñáÕ Û³ÝÓݳËáõÙµ ÙÁª ѳëÝ»Éáõ ѳٳñ Çñ Ýå³ï³ÏÝ»ñáõÝ:

(
Download this in Armenian)10001000110000001000000010001000111111111010000011001100111100001000100010100000100000001010101011111111100010001010101010001000